xTom/V.PS 东京29.95年付欧元和西雅图年付24.95欧元补货

这家之前介绍过:https://shaoji.net/451.html

需要先打开链接注册,然后再购买:https://vps.hosting
东京 €29.95/year 购买地址  https://vps.hosting/cart/tokyo-mini-kvm-vps   东京的上游是软银和BBIX。

 1. Tokyo Mini KVM VPS Pre-order
 2. NRT1-MINI-1C1G
 3. – 1GB RAM
 4. – 1x vCPU  Xeon E5
 5. – 15GB SSD space
 6. – 500GB transfer
 7. – 500Mbps uplink
 8. – 1x IPv4
 9. – 1x IPv6
 10. – KVM/Proxmox
 11. – €29.95/year

 1. NRT – Tokyo, Japan
 2. Test IPv4: 103.201.131.131
 3. Test IPv6: 2a12:a301:1::1f4
 4. Test file: https://nrt.lg.v.ps/100MB.test
 5. Looking glass: https://nrt.lg.v.ps/
 6. Speedtest: https://nrt.speedtest.v.ps/

西雅图 €24.95/year 购买地址  https://vps.hosting/cart/seattle-mini-kvm-vps

 1. – 1GB RAM
 2. – 1x vCPU AMD Ryzen 9 5950X
 3. – 15GB NVMe SSD space
 4. – 1TB transfer
 5. – 1Gbps uplink
 6. – 1x IPv4
 7. – 1x IPv6
 8. – KVM/Proxmox
 9. – €24.95/year

 1. SEA – Seattle, United States
 2. Test IPv4: 142.147.95.95
 3. Test IPv6: 2605:3a40:5::145
 4. Test file: https://sea2.lg.v.ps/100MB.test
 5. Looking glass: https://sea2.lg.v.ps/
 6. Speedtest: https://sea2.speedtest.v.ps/
原文链接:,转发请注明来源!

发表回复